Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen „prodávající“) na portálu www.ebioneta.net jehož provozovatelem je Odbytové družstvo eBIOneta (dále „zprostředkovatel“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

 

I. Základní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím, prodávajícím a zprostředkovatelem v oblasti prodeje zboží mezi prodávající společností a jejími obchodními partnery.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající:

Prodávajícím je člen Odbytového družstva eBIOneta  - Dodavatel. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakt“.

Kupující:

Kupujícím je člen Odbytového družstva eBIOneta.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva: 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.ebioneta.net a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

II. Partnerský program portálu www.ebioneta.net 

Kupující, který uzavřel obchodní vztah dle těchto VOP a je členem Odbytového družstva eBIOneta, souhlasí se zařazením do partnerského programu portálu www.ebioneta.net ve smyslu Stanov Odbytového družstva eBIOneta. V rámci portálu bude kupujícímu vytvořen elektronický profilový účet, kde budou evidovány a spravovány prostředky, ke kterým bude mít kupující přístup na základě partnerského provizního programu Svépomocného fondu v souladu s Organizačními pravidly Odbytového družstva eBIOneta

Parametry partnerského programu:

 • Nárok na výplatu a využití slev je v souladu se Stanovami Odbytového družstva eBIOneta a jeho Organizačními pravidly 

 

III. Otevírací doba:

   

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.ebioneta.cz:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu  Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 13:00 hodin

 

IV. Bezpečnost a ochrana informací:

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prohlášení o ochraně osobních dat

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  4.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a směrnice GDPR
  4.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů, uvedených v kartě člena Odbytového družstva eBIOneta. Jsou to: jméno a příjmení, adresa bydliště nebo společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  4.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci člena Odbytového družstva eBIOneta, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  4.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu
  kupujícího předávány třetím osobám.
  Stránka 4
  4.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  4.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  4.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 4.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  4.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  4.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  4.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  4.10.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, ZPRAVODAJE A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  4.10.1.Kupující při své registraci za člena Odbytového družstva odmítne nebo projeví svůj souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  4.10.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  

V. Ceny:

 

Všechny ceny jsou smluvní.

 

V. Objednávání:

 

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.ebioneta.net (dále jen „e-shop“)
 • osobně
 • telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-shop.

 

VI. Odstoupení od smlouvy:

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, 
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů, 

 

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

 

Storno objednávky lze učinit pouze telefonicky a to do 1hodiny po uskutečnění objednávky.

V případě objednávání mimo naši pracovní dobu, lze objednávku stornovat emailem i telefonicky a to nejpozději 1 hodinu po řádné otevírací době našeho e-shopu.

 

VII. Platební podmínky:

 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • Platba pomocí implementované platební brány GomGate
 • Platba předem - bankovním převodem.
 • Platba přes internetové rozhraní banky.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

VIII. Dodací podmínky:

 

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou nebo vlastní dopravou prodávajícího. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 

IX. Záruční podmínky:

 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

 

X. Závěrečná ustanovení:

 

UPOZORNĚNÍ: Objednávka je závazná dle Občanského zákoníku § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb. V případě nevyzvednutí zásilky ze strany zákazníka zaslané na dobírku , bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží + manipulační poplatek ve výši 200,- Kč.  Manipulační poplatek bude požadován také v případě, kdy si zákazník osobně nepřevezme zboží u nás nebo stornuje  objednávku po uplynulé lhůtě možnosti stornování objednávky. Odesláním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami www.ebioneta.cz a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré výše uvedené nesplacené pohledávky, budou postoupeny právnímu oddělení!

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2018.

 

 

 

Příloha č. II 

    Všeobecné podmínky Transportu

 

 1. Základní ustanovení
  • Tyto všeobecné podmínky Transportu upravují způsob dodání Produktů od Klienta třetí osobě, jakož i další záležitosti výslovně neupravené Smlouvou o spolupráci (dále jen „Všeobecné podmínky Transportu“).
  • Tyto Všeobecné podmínky Transportu se vztahují na právní vztahy založené Smlouvou o spolupráci uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (dále jen „Smlouva“) a tvoří její nedílnou součást.
  • Strany si výslovně dohodly, že režim těchto Všeobecných podmínek Transportu a Smlouvy se bude řídit zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 2. Transport
  • Proces Transportu Produktů od Klienta třetí osobě bude realizován následujícím způsobem:
 • Klient je oprávněn a zároveň povinen nabídnout Produkty prostřednictvím portálu ebioneta.net provozovaného Poskytovatelem, jehož specifikace a podmínky užívání jsou blíže specifikovány ve všeobecných podmínkách přiložených ke Smlouvě. Klient podpisem Smlouvy prohlašuje, že jsou mu známy pravidla provozu a užívání Portálu, (zejména těch, které se týkají inzerce Produktů) tak, jak jsou uvedena ve Všeobecných podmínkách přiložených ke Smlouvě jako Příoha č. I;
 • V okamžiku, kdy třetí osoba - kupující objedná prostřednictvím Portálu Produkty Klienta a zaplatí Kupní cenu za tyto Produkty na účet Poskytovatele, zavazuje se Poskytovatel zajistit pro Klienta vyzvednutí Produktů a jejich doručení třetí osobě - kupujícímu;
 • Produkty Klienta budou vyzvednuty na adrese uvedené ve Smlouvě, nedohodnou-li se Strany písemně jinak. Místem dodání Produktů bude místo uvedené v objednávce třetí osoby - kupujícího, která bude vygenerována a zaslána Poskytovateli a Klientovi v rámci objednacího procesu prostřednictvím Portálu;
 • závazek Poskytovatele zajistit pro Klienta Transport vzniká v okamžiku, kdy třetí osoba uhradí na účet Poskytovatele v plné výši Kupní cenu za Produkty;
 • Poskytovatel se zavazuje provést Transport Produktů nejpozději do pěti (5) dnů od okamžiku, kdy bude na jeho účet připsána v plné výši Kupní cena za Produkty. O této skutečnosti uvědomí Klienta bez zbytečného odkladu prostřednictvím e-mailové korespondence zaslané Klientovi na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy a dohodne s ním přesný čas vyzvednutí Produktů;
  • Z Transportu jsou vyloučeny:
 • jejichž vlastnictví nebo držení je podle právních předpisů zakázáno, omezeno nebo podmíněno zvláštním i podmínkami;
 • jejichž přeprava nebo jakákoliv jiná manipulace s nimi podléhá národním nebo mezinárodním předpisům o nebezpečných látkách nebo podléhá jiným omezujícím předpisům nebo jejichž přeprava nebo jakákoliv jiná manipulace s nimi může být jinak nebezpečná pro Zhotovitele, či jakoukoliv třetí osobu;
 • které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k povaze Produktů a jejich hmotnosti;
 • u kterých chybí potřebné doklady a údaje, pakliže jsou takové doklady a údaje vyžadovány příslušnými právními předpisy;
 • jejichž místo odeslání nebo místo doručení je nedosažitelné, popřípadě dosažitelné jen s mimořádným úsilím nebo nepřiměřenými náklady s ohledem na Kupní cenu Produktů, či jinak nevhodné.
  • V případě pochybností o tom, zda Produkty splňují podmínky dle předchozího odstavce 2, je rozhodující konečné stanovisko Poskytovatele.

 

 1. Povinnosti Klienta
  • Klient je povinen:
 • informovat Poskytovatele s dostatečným předstihem před dojednaným časem vyzvednutí Produktů Poskytovatelem o charakteru obalových jednotek, jejich hmotnosti a rozměrech, přičemž rozměry jedné obalové jednotky nepřesáhnou rozměry [60] x [40] x [90] cm a hmotnost [60] kg.
 • připravit Produkty v kvalitě a množství inzerované na Portálu s dostatečným předstihem před dojednaným časem jejich vyzvednutí Poskytovatelem;
 • zabezpečit odborným způsobem Produkty vhodným obalem tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě či poškození Produktů během přepravy, případně aby nemohlo poškodit dopravní prostředek zajišťující Transport či způsobit újmu na zdraví personálu obsluhující dopravní prostředek zajišťující Transport nebo jakékoliv jiné třetí osobě;
 • uzpůsobit místo vyzvednutí Produktů pro dopravní prostředek Poskytovatele zajišťující Transport;
 • vystavit Poskytovateli na místě vyzvednutí Produktů dodací / vážní list s popisem Produktů, jeho množstvím a jakosti.  
  • Poskytovatel je oprávněn, nikoliv však povinen, zvážit Produkty, či zkontrolovat jejich jakost.
  • Klient souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn odmítnout provedení Transportu v případě, že nebudou splněny podmínky dle předchozích odstavců a 1 a vyúčtovat Klientovi náklady spojené vzniklé mu v důsledku porušení podmínek předchozích odstavců a 3.1.

 

 1. Povinnosti Poskytovatele
  • Poskytovatel je povinen:
 • zajistit pro Klienta v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami Transportu v rámci pracovních dnů (pondělí - pátek) Transport Produktů;
 • zajistit Transport řádně a včas, s náležitou odbornou péčí;
 • chránit zájmy Klienta;
 • vyúčtovat Klientovi po uskutečnění Transportu daňový doklad a spolu s doklady o přepravě jej předat Zákazníkovi;
  • Poskytovatel je oprávněn zajistit Transport Produktů prostřednictvím třetí osoby.
  • Poskytovatel odpovídá za škodu na Produktech, jež vznikla po jejich převzetí Poskytovatelem jeho zaviněním, a to až do okamžiku až jejich předání třetí osobě.
  • Poskytovatel neodpovídá za škody na Produktech, pokud takováto škoda byla způsobena:
 • v důsledku porušení povinností Klienta, případně třetí osoby, od níž Poskytovatel převzal Produkty za účelem zajištění Transportu;
 • vadou nebo přirozenou povahou Produktů včetně obvyklého úbytku;
 • vadným či nevhodným obalem Produktů;
 • mimořádnými událostmi, jako jsou stávky, záplavy, jiné živelné pohromy, násilné události, dopravní nehody, vadný stav pozemních komunikací popřípadě jiné obdobné závažné skutečnosti.
  • V případě odpovědnosti za škody na Produktech je odpovědnost Poskytovatele dána hodnotou Produktů při započetí Transportu.
  • Klient i třetí osoba - kupující musí být připraveni odeslat / přijmout Produkty v časech, které jsou pro odesílání / přebírání Produktů v daném místě obvyklé.
  • Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, odpovědnost za ušlý zisk a následné škody Strany výslovně je vylučují.

 

 1. Dodání Produktů
  • Transport a dodání Produktů probíhá na dohodnutou a závaznou dodací adresu třetí osoby - kupujícího uvedenou v objednávce pokud nebude mezi Stranami a třetí osobou - kupujícím dohodnuto jinak.
  • Produkty budou doručeny třetí osobě - kupujícímu v souladu s Všeobecnými podmínkami Portálu.
  • Zboží bude vždy dodáno formou osobního fyzického předání oproti podpisu třetí osoby - kupujícího.
  • Vlastnictví k Produktům přechází na třetí osobu - kupujícího okamžikem jeho převzetí.

 

 1. Různé
  • Tyto Všeobecné podmínky Transportu jsou nedílnou součástí Smlouvy.
  • V případě rozporů mezi zněním těchto Všeobecných podmínek Transportu a Smlouvou je rozhodující ujednání Smlouvy.
  • Skutečnosti těmito Všeobecnými podmínkami Transportu výslovně neupravené a jakékoli právní vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky a v rámci něj pak zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
  • V případě, že jakékoli ujednání ve  Smlouvě nebo Všeobecných podmínkách Transportu je, či se stane neplatným nebo nevymahatelným, dohodly se Strany na tom, že tato skutečnost nebude mít vliv na platnost Smlouvy nebo Všeobecných podmínek Transportu jako celku. Strany se zavazují veškerá takto neplatná či nevymahatelná ujednání na výzvu druhé Strany nahradit ujednáním platným a vymahatelným, které se svojí povahou a ekonomickými důsledky bude co nejvíce blížit účelu sledovanému neplatným či nevymahatelným ujednáním.
  • Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2018